Fundusz Sprawiedliwości

Fundacja Wspierania Praworządności „Zdążyć z Pomocą" utworzyła Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kielcach oraz Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, które są współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości na lata 2022-2025. W ramach projektu Fundacja nieodpłatnie świadczy pomoc:

Dla pokrzywdzonych przestępstwem, osób im najbliższych oraz świadków i osób im najbliższych odpowiednio poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów,
 2. organizowanie i finansowanie pomocy związanej z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną,
 3. organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osoby pierwszego kontaktu oraz organizowanie.

Dla pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego,
 2. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej,
 3. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw,
 4. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty (t j. Dz. U. z 2018 r., poz, 1457 ze zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych; - pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 603 ze zm.),
 5. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 6. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia; - finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opal, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,
 7. usługę-dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa,
 8. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych ww. pkt,
 9. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
 10. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 11. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,
 12. finansowanie kosztów wyjazdu:
  • osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
  • uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4,
 13. finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.Dz.U, z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy,
 14. zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Ośrodki pomocy na terenie woj. świętokrzyskiego:

 • Kielce ul. IX Wieków 8/22 czynny od poniedziałku do soboty w godz.:
  poniedziałek 13:00 - 20:00
  wtorek, środa, czwartek i piątek 9:00 - 16:00
  sobota 9:00 - 14:00
 • Końskie ul. Odrowąża 12 czynny:
  poniedziałek 9:00 - 14:00
  środa 12:00 - 17:00
 • Starachowice ul. Majówka 20 czynny:
  czwartek 9:00-14:00
  piątek 12:00-17:00 
 • Skarżysko - Kamienna ul. 1 Maja 49 czynny:
  wtorek 9:00 - 14:00
  czwartek 12:00 - 17:00
 • Włoszczowa ul. Sienkiewicza 31 czynny:
  poniedziałek 9:00 - 14:00
  wtorek 12:00 - 17:00
 • Jędrzejów ul. Armii Karajowej 9 czynny:
  poniedziałek 9:00 - 14:00
  piątek 12:00 - 17:00
 • Sandomierz ul. Dopkiewicza 8A czynny:
  poniedziałek 9:00 - 14:00
  środa 12:00 - 17:00
 • Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienkiewicza 63 czynnu:
  wtorek 9:00 - 14:00
  środa 12:00 - 17:00
 • Opatów ul. Sienkiewicza 13/6 czynny:
  wtorek 9:00 - 14:00
  czwartek 12:00 - 17:00
 • Staszów ul. Opatowska 31 czynny:
  środa 9:00 - 14:00
  czwartek 12:00 - 17:00
 • Pińczów ul. Klasztorna 4 czynny:
  środa 9:00 - 14:00
  czwartek 12:00 - 17:00
 • Busko - Zdrój ul. Różana 2 czynny:
  piątek 9:00 - 14:00
  sobota 9:00 - 14:00

Osoby pokrzywdzone w wyniku przestępstwa, po pozytywnej weryfikacji wniosku mogą zostać objęte programem i nieodpłatnie uzyskać pomoc oraz wsparcie materialne i niematerialne.

Powrót na górę strony