Dostępność

Usługa bezpłatnego tłumacza PJM, SJM, SKOGN

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się tj. (Dz. U. z 2023 r., poz. 20) uprzejmie informujemy, że Komenda Wojewódzka Policji w  Kielcach przy ul. Samaryjskiej 12 w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

  • PJM (Polski język migowy)
  • SJM (System językowo-migowy)
  • SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.
Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić pobierając formularz zgłoszeniowy (pdf, 1,2 mb). Po wypełnieniu formularza należy go odesłać jedną z wybranych metod:

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: dyżurny.kwpkielce@ki.policja.gov.pl
  • faksem pod numer: 47 802 23 15.
  • wysłać na adres: Komenda Wojewódzka Policji, ul. Seminaryjska 12 , 25-372 Kielce,
  • złożyć osobiście w Biurze Przepustek Komendy Wojewódzkiej Policji, ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godz. 6:30-16:00,
  • przesyłając wiadomość tekstową SMS na numer tel. 503 300 044, zawierającą elementy wskazane w formularzu.

Korespondencja przesyłana listownie lub przekazywana za pośrednictwem Punktu Obsługi Interesanta KWP w Kielcach  powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN”.
W przypadku braku możliwości zapewnia usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach zobowiązana jest do uzasadnienia odmowy wykonania usługi z jednoczesnym  wyznaczeniem nowego terminu realizacji uprawnienia lub przekazując informację na temat możliwości wykorzystania innych środków wspierających komunikowanie się w celu kontaktu z urzędem.
W sprawach nagłych prosimy o zgłoszenie telefoniczne na nr 997 lub 112 bądź o kontakt z najbliższą jednostką Policji.
Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011, nr 127, poz. 721 z późn. zm.), czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie swojej niepełnosprawności.
Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) dostępny jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Powrót na górę strony