Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych

Corocznie w kieleckim Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” odbywa „Wojewódzki przegląd małych form teatralnych” w ramach akcji profilaktycznej „Wychowanie przez sztukę”.


Tematyka wystawianych spektakli przygotowanych przez młodzież z terenu woj. świętokrzyskiego dotyczy promowania zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i używek oraz zasad bezpiecznego zachowania na drogach, a także na imprezach sportowych i w internecie. W wojewódzkim przeglądzie małych form teatralnych prezentują się zespoły wyłonione drogą eliminacji na szczeblach powiatowych. Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe, a zwycięski spektakl wystawiany jest w placówkach oświatowych woj. świętokrzyskiego w ciągu całego roku szkolnego.
Organizatorami przedsięwzięcia są: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Wojewoda Świętokrzyski, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach.

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

Konkurs na realizację sztuki teatralnej dotyczącej propagowania zasad bezpiecznego zachowania się na drogach, promowania zdrowego stylu życia oraz ukazywania alternatywnych form spędzania czasu wolnego – wolnych od używek i zachowań agresywnych dla uczniów szkół średnich.

I. Postanowienia ogólne

1. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach zwani dalej organizatorami ogłaszają konkurs na realizację małej formy teatralnej dotyczącej tematyki promowania zdrowego stylu życia oraz ukazywania alternatywnych form spędzania czasu wolnego – wolnych od używek i zachowań agresywnych dla uczniów szkół średnich.
2. Patronat nad przeglądem sprawują:

• Wojewoda Świętokrzyski
• Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

II. Cele konkursu
• promowanie wśród młodzieży zachowań korzystnych dla zdrowia z wykorzystaniem form
• teatralnych
• propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• ukazanie destrukcyjnych skutków stosowania przemocy rówieśniczej oraz wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nacisku ze strony grupy,
• promowanie zdrowego stylu życia oraz ukazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego – wolnych od używek i zachowań agresywnych,
• pobudzenie aktywności wychowawców i pedagogów z terenu woj. świętokrzyskiego na rzecz pracy twórczej z młodzieżą,
• integracja środowiska lokalnego w walce przeciwko negatywnym zjawiskom społecznym dotykającym młode pokolenie.
• Prowadzenie edukacji sportowej oraz popularyzacja sportu zgodnie z zasadą fair play.

III. Uczestnicy

• uczniowie szkół średnich z terenu województwa świętokrzyskiego;
• zespoły/grupy teatralne nie mogą liczyć więcej niż 8 osób.

IV. Zakres tematyczny przeglądu

• ukazywanie prawidłowych postaw społecznych dzieci i młodzieży jak uczestników imprez sportowych.
• propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego;
• inspirowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki
poprzez formy aktywne;
• kształtowanie prawidłowych, zdrowych postaw i odpowiedzialności za zdrowie swoje
i swoich bliskich.

Scenariusze powinny być tak opracowane, aby podane w nich treści budowały optymizm wiarę w możliwość uniknięcia uzależnienia się, unikania zagrożeń poprzez świadomy wybór korzystnych zachowań sprzyjających zdrowiu.

V. Warunki uczestnictwa

1. Uczniowie przygotowują autorskie scenariusze i ich i ich inscenizacje teatralne o tematyce zgodnej
z punktem IV regulaminu.
3. Dopuszczalne jest korzystanie z gotowych scenariuszy, bądź tez ich adaptacja, przy czym należy podać autora oraz tytuł gotowego/adaptowanego scenariusza.
4. Przygotowana inscenizacja powinna promować pozytywne wartości, a nie jedynie skupiać się na pokazaniu złych zachowań.
5. Czas trwania spektaklu – maksymalnie 20 min.
6. Grupa teatralna nie może liczyć więcej niż 8 osób.
7. Scenografia, kostiumy i inne rekwizyty – dowolnie przygotowane we własnym zakresie.
8. Forma artystyczna – dowolna (spektakl, przedstawienie, teatr cieni, psychodrama, pantomima, musical, dialog, monolog).

VI. Etapy konkursu

Etap powiatowy

Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu na etapie powiatowym jest przesłanie pisemnego zgłoszenia do udziału w Przeglądzie na formularzu „Zgłoszenie uczestnictwa w Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych – etap powiatowy” do właściwej terytorialnie Powiatowej Komendy Policji. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 31 marca 2012 r. Koordynator etapu powiatowego organizuje lokalny Przegląd w formie:
• festiwalu powiatowego na bazie domu kultury lub innej sali widowiskowej (np. w szkole)
• oceny inscenizacji poszczególnych sztuk prezentowanych w szkołach zgłoszonych do konkursu
Forma przebiegu etapu powiatowego jest uzależniona od liczby przystępujących do konkursu szkół
i możliwości organizacyjnych koordynatora.

Termin rozstrzygnięcia etapu powiatowego - maj.

Do etapu wojewódzkiego zostaje zakwalifikowany laureat I miejsca w etapie powiatowym. Zwycięzca Przeglądu na etapie powiatowym przesyła scenariusz sztuki koordynatorowi powiatowemu, tym samym wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie tego materiału przez organizatorów konkursu w celach promocyjno-wydawniczych w przyszłości. Koordynator etapu powiatowego zgłasza uczestnika – zwycięzcę Przeglądu Powiatowego – do etapu wojewódzkiego Przeglądu na odpowiednim formularzu.
Uwaga: w sytuacji , gdy chęć uczestnictwa w programie zgłasza na poziomie powiatu zbyt mała liczba szkół (lub nieliczne powiaty podejmują inicjatywę) i organizacja przeglądu na poziomie powiatowym jest bezzasadna wówczas koordynator wojewódzki, po uzgodnieniu z koordynatorem powiatowym podejmuje decyzję o pominięciu przeglądu/ przeglądów powiatowych i organizacji jednego przeglądu na poziomie wojewódzkim.

Etap wojewódzki

Przegląd Wojewódzki odbędzie się (w miarę możliwości organizacyjnych) na profesjonalnej scenie. Termin realizacji etapu wojewódzkiego czerwiec. O terminie Przeglądu Wojewódzkiego laureaci etapów powiatowych są powiadamiani telefonicznie przez KWP w Kielcach.


VII. Zasady pracy komisji konkursowej i oceny sztuk teatralnych

Komisje konkursowe powołują koordynatorzy poszczególnych etapów. Liczba członków poszczególnych komisji nie może być mniejsza niż 3 osoby. Członkami komisji powinni być przedstawiciele Policji i Oświaty. Prace komisji powinny być udokumentowane stosownym protokołem z podaniem uzasadnienia werdyktu (formularz).

Kryteria oceny inscenizacji:

• walory profilaktyczne inscenizacji 0-5 pkt.
• zgodność treści z zakresem tematycznym regulaminu 0-5 pkt.
• sposób przekazania treści, forma i pomysłowość 0-5 pkt.
• walory artystyczne 0-5 pkt.
• pochodzenie scenariusza (własny -3 /zmodyfikowany -2/ gotowy -1) 0-3 pkt.
• Komisje na etapie wojewódzkim i powiatowym przyznają I, II, III miejsce w konkursie.
• Nagrody dla laureatów zapewniają organizatorzy i współorganizatorzy w miarę posiadanych środków finansowych.

VIII. Nagrody

Etap powiatowy:
I miejsce - udział w etapie wojewódzkim, upominki indywidualne dla zespołu aktorskiego, okolicznościowe dyplomy
II miejsce upominki indywidualne dla zespołu aktorskiego, okolicznościowe dyplomy
III miejsce upominki indywidualne dla zespołu aktorskiego ,okolicznościowe dyplomy

Etap wojewódzki
I miejsce - nagroda dla szkoły, upominki indywidualne dla zespołu aktorskiego, okolicznościowe dyplomy
II miejsce upominki indywidualne dla zespołu aktorskiego, okolicznościowe dyplomy
III miejsce, upominki indywidualne dla zespołu aktorskiego, okolicznościowe dyplomy

Uwaga w miarę posiadanych środków finansowych koordynator wojewódzki może ufundować
dodatkowe nagrody rzeczowe dla szkoły.
Koszty dojazdów na etapie powiatowym i wojewódzkim nie są refundowane przez organizatorów.

 

W załącznikach regulamin konkursu 2022.

Pliki do pobrania

  • 25.61 KB
  • 16.25 KB
  • 16.3 KB
  • 14.26 KB
  • 17.42 KB
  • 27 KB
Powrót na górę strony