Służba w Policji

Rekrutacja do służby w Policji

 

 

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W KIELCACH

OGŁASZA

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
NA TERENIE GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w 2024 roku

 

KANDYDAT DO SŁUŻBY W POLICJI MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej,

INFORMACJA - WYCIĄG Z REGULAMINU MUSZTRY (Dz. Urz. KGP z 2013 poz.18 z poźn. zm.).

 1. "W przypadku gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia,
 2. Odmowa wykonania polecenia, o którym mowa w pkt 7, stanowi przewinienie dyscyplinarne i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów.
 3. Przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w pkt 2 ppkt 1, 4, 6 regulaminu w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa".

 

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach ,ul. Seminaryjska 12. Przyjmowanie dokumentów obywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1300 pokój nr 15.

Konsultacje-pokój 12, 15  tel. 47 802 1656, 47 802 1657, 47 802 1651,

e-mail:  dobor@ki.policja.gov.pl

dobor@ki.policja.gov.pl       
 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji,
 • kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
 • kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały do wglądu),
 • kopia w postaci papierowej książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (oryginały do wglądu),
 • kopie w postaci papierowej innych dokumentów niż wymienione w lit. a–e, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów (oryginały do wglądu)

Kandydaci (osoby które złożyły już podanie o przyjęcie do służby) przygotowujący się do testu sprawności fizycznej mogą skorzystać z Hali Sportowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy ul. Kopernika 23 pod okiem profesjonalnego instruktora w każdy poniedziałek w godzinach 900 - 1100. Kandydat telefonicznie zgłasza chęc udziału w teście. (tel. resort. 802 2892 tel miejski 47 802 28 92).

Grupa I w godzinach 900 - 10:00 

Grupa II w godzinach 1000 - 11:00 

 

UWAGA!


Ponadto kandydaci posiadający książeczkę wojskową muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, tzn. posiadać status "przeniesiony do rezerwy". Fakt ten winien być odnotowany w książeczce wojskowej (patrz fot. 2). Jeżeli kandydat nie posiada książeczki wojskowej winien zwrócić się do Wojskowego Centrum Rekrutacji (zgodnie z właściwością) z prośbą o wydanie stosownego zaświadczenia.

 

Fot. 1

Fot. 2

 

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji www.policja.pl

Informujemy, iż proces doboru kandydatów do służby w Policji realizowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 606).

Procedura przebiegu etapów postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegajacych się o przyjęcie do służby w Policji

 

UWAGA!!!

ZMIANA ZASAD PRZEPROWADZANIA TESTU WIEDZY!!!

Baza pytań do testu wiedzy

 

 

Powrót na górę strony