Praca w Policji

Praca w Policji

Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do korpusu służby cywilnej reguluje Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej  (Dz. U. z 2014, poz. 1111 z późn. zm.).

 W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

  • jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5*;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy;
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

*Art.5  dotyczy możliwości zatrudniania osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - obywateli państw Unii Europejskiej oraz innych państw, których obywatele mają prawo zatrudnienia na terenie RP. Nie będą oni jednak mogli zajmować stanowisk związanych
z bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniem władzy publicznej ani ochroną generalnych interesów państwa.

 

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczane są na stronach internetowych Departamentu Służby Cywilnej  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KWP

 

Ponadto w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach występują stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi do których zaliczamy m. in. takie stanowiska jak technik, pracownik ochrony, blacharz-dekarz, stolarz. Wymagania kwalifikacyjne przewidziane są w zależności od zajmowanego stanowiska. Informacje na temat stanowisk pomocniczych, robotniczych i obsługi oraz wymaganych kwalifikacji na dane stanowisko w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach można uzyskać dzwoniąc lub kontaktując się bezpośrednio z pracownikami ds. obsługi kadrowej pracowników pod nr tel. 47 802 2881 , 47 802 2884, 47 802 2885.

 

Powrót na górę strony