Zakres działania

Informacje o zakresie działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach i Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach jest organem administracji rządowej na obszarze województwa świętokrzyskiego, działającym w imieniu wojewody, a także działający w imieniu własnym.  Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach podlega Komendantowi Głównemu Policji.

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii Wojewody.  

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach jest przełożonym wszystkich policjantów na terenie województwa świętokrzyskiego. Koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji na terenie województwa świętokrzyskiego.

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Wojewodzie Świętokrzyskiemu. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach wykonuje swoje zadania przy pomocy podległych mu komend: wojewódzkiej, miejskiej i powiatowych Policji, określa właściwość terytorialną komisariatów Policji na terenie swojego działania.

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach to jednostka nadrzędna wobec wszystkich jednostek Policji podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach.

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach:

Koordynuje, nadzoruje i wykonuje czynności operacyjno - rozpoznawcze, dochodzeniowo śledcze w celu sprawnego ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń.

Koordynuje, nadzoruje i wykonuje czynności związane z poszukiwaniem osób i rzeczy oraz identyfikacji zwłok.

Koordynuje i nadzoruje działalność komend w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, na wodach i terenach przywodnych.

Kontroluje sprawność działania jednostek Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

Inspiruje i koordynuje programy prewencyjne oraz kampanie społeczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Współpracuje z jednostkami Policji z terenu innych województw oraz zagranicznymi formacjami policyjnymi lub ich organizacjami międzynarodowymi.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach  prowadzona jest strona świętokrzyskiej Policji, a także strona Biuletynu Informacji Publicznej KWP w Kielcach.

Dodatkowe informacje:

Główna siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach znajduje się na ulicy Seminaryjskiej 12 w Kielcach.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji lub posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Film Informacja o zakresie działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach i Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w języku migowymu

Pobierz plik Informacja o zakresie działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach i Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w języku migowymu (format mp4 - rozmiar 33.88 MB)

Powrót na górę strony