Kontakt i przydatne informacje

Podstawowe definicje

Rasizm: Teoria głosząca, ze istnieje związek pomiędzy cechami fizycznymi (somatycznymi, np. budowa ciała, kolor skóry, kształt głowy) a pewnymi cechami psychicznymi (np. cechami intelektu, osobowości), co oznacza, że pewne rasy dominują nad innymi, i jako bardziej pełnowartościowe są przeznaczone do panowania nad rasami niższymi.

Ksenofobia: Nieuzasadniony lęk i wrogość wobec obcych.

Nietolerancja: Brak szacunku dla cudzych praktyk i przekonań. Objawia się niedopuszczaniem do zachowań czy poglądów różniących się od własnych. Leży u podstaw dyskryminacji rasowej i ksenofobii.

Dyskryminacja Rasowa: dyskryminacja bezpośrednia oznaczać będzie sytuację, w której dana osoba jest traktowana mniej korzystniej niż inna osoba jest, była lub byłaby traktowana w porównywalnej sytuacji z powodu swego pochodzenia rasowego lub etnicznego; dyskryminacja pośrednia oznaczać będzie sytuację, w której pozornie neutralne postanowienie, kryterium lub praktyka stawia osoby o określonym pochodzeniu rasowym lub etnicznym w szczególnie niekorzystnej sytuacji w porównaniu z innymi osobami, chyba że takie postanowienie, kryterium lub praktyka są usprawiedliwione słusznym celem, oraz że środki do osiągnięcia takiego celu są właściwe i konieczne.

MOWA NIENAWIŚCI wypowiedzi (ustne i pisemne) i przedstawienia ikoniczne lżące, oskarżające, wyszydzające i poniżające grupy i jednostki z powodów po części przynajmniej od nich niezależnych - takich jak przynależność rasowa, etniczna i religijna, a także płeć, preferencje seksualne, kalectwo czy przynależność do "naturalnej" grupy społecznej, jak mieszkańcy pewnego terytorium, reprezentanci określonego zawodu, mówiący określonym językiem itp.

Antysemityzm można zdefiniować jako "wrogość w stosunku do Żydów jako grupy religijnej lub mniejszościowej, której często towarzyszy społeczna, ekonomiczna i polityczna dyskryminacja"


Homofobia niechęć lub nienawiść do ludzi o orientacji homoseksualnej, do gejów i lesbijek lub ich stylu życia, kultury lub generalnie, niechęć do ludzi o innej niż heteroseksualna orientacji seksualnej.

Molestowanie uważane jest za formę dyskryminacji, jeżeli ma miejsce niepożądane zachowanie związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, a jego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

Molestowanie seksualne jest to każde nie zaakceptowane przez adresata zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności, poniżenie, upokorzenie. Molestowanie seksualne może przyjmować formę zarówno werbalną, pozawerbalną jak i fizyczną.

Mobbing to działanie wobec pracownika polegające na uporczywym, długotrwałym nękaniu, zastraszaniu, poniżaniu, ośmieszaniu, wykluczaniu z zespołu prowadzące do zaniżenia samooceny własnej, przydatności zawodowej.

Powrót na górę strony