Kontakt i przydatne informacje

Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. 
(Art. 14 ust. 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji)

 

 Pełnomocnik

Komendanta Wojewódzkiego Policji

w Kielcach

ds. Ochrony Praw Człowieka

nadkom. Joanna Michałek

 


Do zadań Pełnomocnika nalezy m.in.:

  1. Reprezentowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach związanych z ochroną praw i wolności człowieka, realizacją zasady równego traktowania i przestrzeganiem etyki zawodowej oraz w kontaktach z jednostkami organizacyjnymi Policji, komórkami organizacyjnymi, a także podmiotami i instytucjami spoza Policji oraz mediami, w tym zakresie. 
  2. Propagowanie praw i wolności człowieka, zasady równego traktowania i etyki zawodowej wśród policjantów/tek i pracowników cywilnych Policji.
  3. Monitorowanie przestrzegania praw człowieka przez policjantów/tki.
  4. Udział w opracowaniu programów lokalnego doskonalenia zawodowego w zakresie praw człowieka, zasady równego traktowania i etyki zawodowej.
  5. Wdrażanie i nadzorowanie lokalnego doskonalenia zawodowego w zakresie ochrony praw człowieka.
  6. Monitorowanie prowadzonych postępowań dotyczących przestępstw na tle uprzedzeniowym.
  7. Monitorowanie działań Policji w zakresie współpracy z mniejszościami narodowymi i etnicznymi, przeciwdziałania handlowi ludźmi i postępowania z ofiarami przestępstw.
  8. Wdrażanie i monitorowanie realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów dotyczących ochrony praw człowieka i równego traktowania.
  9. Opracowanie materiałów na wniosek organizacji międzynarodowych powołanych do monitorowania przestrzegania praw człowieka.

 

kontakt: tel. służb.: 47 802 20 09

e-mail: joanna.michalek@ki.policja.gov.pl

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy w ramach realizowanych projektów zainteresowane instytucje i organizacje pozarządowe.

 

Powrót na górę strony