Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W POLICJI

Szanowna Pani/Szanowny Panie

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) – dalej RODO, oraz art. 22  ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – dalej UDODO, informujemy, że:

  1. Administratorem danych przetwarzanych w jednostkach Policji świętokrzyskiej są kierownicy tych jednostek, tj.
  • Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach w KWP Kielce,
  • Komendant Miejski Policji w Kielcach w KMP Kielce,
  • Komendanci Powiatowi Policji w KPP woj. świętokrzyskiego.
  1.  W każdej jednostce organizacyjnej Policji wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych monitorujący zgodność przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami.
  2. Dane kontaktowe administratorów i inspektorów danych osobowych, szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych przez Policję oraz przysługujące prawa osób, których dane są przetwarzane, zarówno w trybie RODO jak i DODO, umieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji świętokrzyskiej.
  3. W Policji dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
  4. Dane osobowe przetwarzane w Policji mogą być udostępniane wyłącznie organom publicznym, którym ustawowo przysługuje takie uprawnieninie.
  5. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. Zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.


 

 

Powrót na górę strony