Historia Policji

Historia

Tworzenie nowych organów Policji Państwowej  zakończyło się powołaniem 16 okręgów z komendami okręgowymi. Przyjęto określoną kolejność okręgów policyjnych, która była obowiązująca przez cały okres międzywojenny. Województwo kieleckie stanowiło III okręg i było stworzone z byłych guberni: radomskiej i kieleckiej oraz części guberni piotrkowskiej. W 1932 roku w skład III okręgu kieleckiego wchodziło, oprócz Komendy Wojewódzkiej PP, 17 komend powiatowych, 14 komisariatów, 238 posterunków i 5 wydziałów śledczych.

W 1925 roku została zmieniona nazwa komend okręgowych na wojewódzkie. Funkcje komendanta wojewódzkiego kieleckiej policji w latach 1927 – 1939 kolejno pełnili:

 1. Jarosław Barwicz w latach 1919 - 1927
 2. Bronisław Ludwikowski w latach 1927 - 1931
 3. Czesław Grabowski w latach 1931 - 1936
 4. Józef Piątkiewicz w latach 1936 - 1939
 5. Jan Misiewicz od maja 1939

Stan kadrowy policji w województwie kieleckim:

 • w 1921 r. - pracowało 3113 osób
 • w 1922 r. - pracowało 2815 osób
 • w 1925 r. - pracowało 2658 osób
 • w 1926 r. - pracowało 2495 osób
 • w 1928 r. - pracowało 2469 osób
 • w 1929 r. - pracowało 2338 osób
 • w 1930 r. - pracowało 2429 osób
 • w 1931 r. - pracowało 2227 osób
 • w 1932 r. - pracowało 2316 osób
 • w 1935 r. - pracowało 2212 osób
 • w 1938 r. - pracowało 2402 osób
 • w 1939 r. - pracowało 2295 osób

Fot. Policjanci i pracownicy cywilni Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (październik 1930 r.)

W skład osobowy Policji Państwowej wchodziły dwie grupy funkcjonariuszy – wyższych i niższych. Taki podział obowiązywał do 1928 roku. Wtedy to policjantów podzielono, na wzór wojskowy, na oficerów i szeregowych. Korpus oficerski stanowili funkcjonariusze policji posiadający stopnie: generalnego inspektora, nadinspektora, inspektora, podinspektora, nadkomisarza, komisarza, podkomisarza i aspiranta. Natomiast szeregowcami byli: starszy przodownik, przodownik, starszy posterunkowy i posterunkowy.

W województwie kieleckim zdecydowaną większość w korpusie policyjnym stanowili szeregowi. W 1932 roku na ogólną liczbę 2316 funkcjonariuszy, oficerów było 59, szeregowych zaś było 2257.

Więcej informacji o Policji Państwowej znajdą państwo pod adresem: https://panstwowa.policja.pl/


źródło:

D. Buras, Organizacja i działalność Policji Państwowej w województwie kieleckim w latach 1919 –1939, Kielce 2000 (mps pracy doktorskiej) s, 14 oraz APK, KWPP Kielce – d. CA MSW, sy-gn. 2918; UWK I, sygn. 2918, k. 366;
DzURP 1928, nr 28, poz. 257;
J. Ław-nik, Represje policyjne wobec ruchu ro-botniczego 1918 – 1939, Warszaw 1979, s. 47, 51;
J. Jadach, Policja Państwowa w województwie kieleckim w latach 1919-1939, „Studia Kieleckie” 1977, nr 2 s. 38;
A. Misiuk, Policja Państwowa (1919-1939). Wybrane zagadnienia, „Przegląd Policyjny” 1994, nr 4, s. 26 oraz APK, UWK I, sygn. 2918;
A. Misiuk, Policja Państwowa 1919-1939. Powstanie, organizacja, kierunki działania, Warszawa 1996, s. 213, 214, 219.

Powrót na górę strony