Skargi i wnioski

Informacja dotycząca złożenia skargi/wniosku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach

WAŻNE!

Szanowni Państwo, w związku z występującym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy o składanie skarg i wniosków w formie pisemnej na podane poniżej adresy:

Skargi/wnioski można składać:

 • listownie na adres: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH
  ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce
 • osobiście – w budynku KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12, w punkcie recepcyjnym – tylko skargi uprzednio sporządzone osobiście
 • faksem – na numer: 47 802 20 55
 • za pośrednictwem ePUAP – adres strony internetowej www.epuap.gov.pl
WAŻNE!
Osoba wnosząca podanie w formie dokumentu elektronicznego musi je podpisać podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, tj. podpisem w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, ewentualnie podpisać je za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Dodać należy, że tak w przypadku posługiwania się podpisem elektronicznym, jak i profilem zaufanym, konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres:
  skargi@ki.policja.gov.pl
 • ustnie do protokołu – w Wydziale Kontroli KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12,
  w dni powszednie w godz. 7.30-15.30

W dni powszednie, w godzinach 7.30-15.30 (w poniedziałki do godz. 16.00), w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, ul. Seminaryjska 12, oficerowie Wydziału Kontroli KWP w Kielcach – działający w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach – przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności Policji oraz udzielają informacji telefonicznie: tel. 47 802 20 66 do 68.

WAŻNE!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

 

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego,
 • dokładny adres do korespondencji,
 • dokładny opis zdarzenia.
WAŻNE!
Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.
Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.
Powrót na górę strony