081/US/2020 - Zamówienia na usługi społeczne [US] - Policja Świętokrzyska

Zamówienia na usługi społeczne [US]

Publikacja: Data publikacji 11.08.2020
Termin składania ofert: 19.08.2020 godz. 10:30
CPV: 85140000-2
Wartość zamówienia: poniżej 750.000 euro

Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy - „SIŁA W RÓWNOWADZE”

Postępowanie na usługi społeczne do których zastosowanie mają przepisy Rozdziału VI, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Realizacja Projektu - Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy pt. „SIŁA W RÓWNOWADZE” -  Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej „Projektem”. Szczegółowy zakres Projektu określa wniosek o dofinansowanie nr RPSW.08.02.03-26-0003/19