Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

OGŁOSZENIE Nr 1  

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI w KIELCACH
z dnia 2 kwietnia 2019 roku


w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

 

§ 1

W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

 

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria:

 1. w zakresie wymagań formalnych - spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123, poz. 857 z późn. zm.),
 2. w zakresie wymagań pożądanych:
 1. mających co najmniej 10-letni staż służby w Policji,
 2. co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizowaniu zadań w komórkach do spraw ochrony informacji niejawnych,
 3. co najmniej roczne doświadczenie w kierowaniu jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Policji,
 4. poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”,
 5. przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych i ich zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

 1. w zakresie wymagań dodatkowych:
 1. posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenie studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, lub
 2. posiadanie wykształcenia wyższego z kierunku najbardziej przydatnego na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym.

§ 2

Oferty kandydatów winny zawierać:

 1. CV i list motywacyjny;
 2. kopię ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginał do wglądu);
 3. potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby,
 4. pisemną koncepcję pracy na stanowisku, na które prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne;
 5. oświadczenie kandydata -  pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej;
 6. oświadczenie kandydata o pozostawaniu/nie pozostawaniu kandydata w stosunku małżeńskim, pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z jednym z funkcjonariuszy lub pracowników Policji, będących w podległości służbowej stanowiska, na które aplikuje kandydat;
 7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);
 8. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu).

§ 3

Zakres zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego oraz zapewnienie ochrony danych osobowych;
 2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne;
 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów w komórkach organizacyjnych Komendy;
 5. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
 6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
 7. prowadzenie kancelarii tajnej;
 8. współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za ochronę informacji niejawnych w zakresie określonym w ustawie o ochronie informacji niejawnych;
 9. przygotowywanie i opiniowanie wniosków w sprawach o udostępnienie informacji niejawnych oraz zwolnień z zachowania tajemnicy;
 10. opiniowanie projektów decyzji Komendanta w sprawach zmiany lub zniesienia klauzuli tajności z materiałów niejawnych opracowanych w komórkach organizacyjnych Komendy oraz w jednostkach organizacyjnych Policji działających na obszarze województwa;
 11. prowadzenie postępowań sprawdzających określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz realizacja czynności związanych z wydawaniem przez Komendanta upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
 12. prowadzenie wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Komendzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 13. realizowanie zadań przewidzianych dla inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz inspektora ochrony danych Komendy;
 14. uczestnictwo i nadzór  w procesie opracowywania szczególnych wymagań bezpieczeństwa, procedur bezpiecznej eksploatacji oraz opiniowanie  projektów dokumentacji określających zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w zbiorach manualnych oraz systemach teleinformatycznych;
 15. przejmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, zabezpieczanie i opracowywanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej powstałej w Komendzie;
 16. przeprowadzanie kwerend archiwalnych do celów służbowych, publicystycznych, naukowo-badawczych i innych dla uprawnionych podmiotów policyjnych i pozapolicyjnych oraz osób fizycznych;
 17. udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, w tym wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanej dokumentacji oraz wydawanie zaświadczeń na podstawie tych materiałów;
 18. organizowanie i realizowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii ”B” oznaczonej symbolem ”B” i ”BE” zgromadzonej w zasobie archiwum Komendy;
 19. prowadzenie działań kontrolno-instruktażowych w zakresie właściwego funkcjonowania składnic akt usytuowanych na obszarze terytorialnym działania Komendanta;
 20. organizowanie i prowadzenie szkoleń i instruktarzy dla policjantów i pracowników cywilnych Komendy z zakresu archiwizowania dokumentacji;
 21. sprawowanie nadzoru i kontroli nad właściwym kwalifikowaniem i klasyfikowaniem dokumentacji powstałej w toku działania Komendy i jednostek organizacyjnych Policji działających na obszarze województwa;
 22. opiniowanie protokołów oceny dokumentacji niearchiwalnej kategorii ”B” oznaczonej symbolem ”BC” wytworzonej przez komórki organizacyjne Komendy;
 23. opiniowanie protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii ”B” oznaczonej symbolem ”B” i ”BE” zgromadzonej w składnicach akt jednostek organizacyjnych Policji działających na obszarze województwa;
 24. przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do IPN, zgromadzonej w zasobach archiwum Komendy oraz składnic akt jednostek organizacyjnych Policji działających na obszarze województwa;
 25. opracowywanie sprawozdań z wykonania prac archiwalnych i stanu posiadanego zasobu archiwalnego;
 26. ochrona fizyczna obiektów Komendy;
 27. nadzorowanie i koordynowanie realizacji zadań w jednostkach organizacyjnych Policji działających na obszarze województwa oraz komórkach organizacyjnych Komendy, w zakresie właściwości rzeczowej wydziału.

§ 4

Oferty, z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (adres: Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce) w terminie do dnia 17 kwietnia 2019 roku. Z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach” – „W sekretariacie nie otwierać”.

§ 5

Dodatkowe informacje dotyczące zasad postępowania kwalifikacyjnego, w tym wymagań dotyczących założeń do opracowania koncepcji pracy na stanowisku można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Kielcach, telefon służb. 802-28-86 lub na stronie internetowej www.isp.policja.pl, w zakładce Sprawy kadrowo-szkoleniowe, postępowania kwalifikacyjne na wybrane stanowiska służbowe, w dokumencie Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji.

§ 6

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do 17 maja 2019 roku.

  

 

                                                                                                                                                                                                Komendant Wojewódzki Policji
                                                                                                                                                                                                                   w Kielcach

                                                                                                                                                                                                          insp. Paweł Dzierżak

Powrót na górę strony