Doradca Etyczny KSC - Policja Świętokrzyska

Doradca Etyczny KSC

Doradca Etyczny KSC

Doradca do spraw etyki w służbie cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach

mgr Paulina Klimczak-Wujek

Sekcja Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

Kontakt: 47 802 16 08

e-mail: paulina.klimczak-wujek@ki.policja.gov.pl

możliwość spotkania w Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo


Zadania doradcy ds. etyki w służbie cywilnej:

1. Doradzanie i udzielanie wsparcia pracownikom w sytuacjach wątpliwych etycznie.

Doradca doradza pracownikom jak właściwie rozumieć i przestrzegać zasady służby cywilnej oraz zasady etyki służby cywilnej.

Doradca zapewnia pracownikowi, który zwraca się do niego:

  • poradę, która nie ma charakteru opinii prawnej;
  • anonimowość i poufność przekazywanych informacji, z zastrzeżeniem tych, których obowiązek ujawnienia wynika bezpośrednio z przepisów prawa;

Doradca stara się doradzić pracownikowi wedle swoich najlepszych intencji i wiedzy. Nie podejmuje za pracownika decyzji, ani nie odpowiada za te, które on podjął lub podejmie.

Doradztwo może się odbyć w formie spotkań bezpośrednich (po uprzednim umówieniu terminu) lub za pomocją dostępnych form komunikacji (telefon, e-mail).

Doradca z uwagi na charakter pełnionej funkcji ma prawo odmówić doradztwa w sytuacji:

  • wyczerpania możliwych do zastosowania środków;
  • braku możliwości zachowania bezstronności.

2. Promowanie kultury uczciwości wśród pracowników.

Zadaniem doradcy ds. etyki jest promowanie zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej wśród pracowników. Podnoszenie świadomości etycznej pracowników odbywa się głównie poprzez działalność informacyjno-edukacyjną, np. poprzez organizację lub prowadzenie szkoleń w ramach służby przygotowawczej oraz wynikających z planu szkoleń urzędu. Doradca ds. etyki współpracuje również z innymi osobami, które są odpowiedzialne za przeciwdziałanie zjawiskom niepożądanym w urzędzie, w szczególności mobbingowi, nierównemu traktowaniu, korupcji.

3. Identyfikowanie obszarów do usprawnień.

Doradca ds. etyki przeprowadza wśród pracowników anonimową samoocenę kultury uczciwości organizacji (raz na 2-3 lata). Następnie przedstawia Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach wyniki tego badania wraz z rekomendacją działań, które mają na celu poprawę i promocję kultury uczciwości w urzędzie.

Zadaniem doradcy ds. etyki jest współpraca z Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach w sytuacjach, które budzą jego uzasadnioną wątpliwość co do przestrzegania zasad służby cywilnej lub zasad etyki, przy zachowaniu zasad pełnienia funkcji doradcy. Doradca Etyczny Współpracuje również z osobami / komórkami organizacyjnymi, które są odpowiedzialne za analizę ryzyka w ramach kontroli zarządczej w obszarze etyki oraz przygotowywuje lub opiniuje projekty wewnętrznych regulacji, które dotyczą zasad i norm w zakresie etyki.


Zasady służby cywilnej i zasady KSC