Skargi i wnioski

Klauzula informacyjna RODO – skargi i wnioski

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwana dalej RODO.

 1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach z siedzibą przy ul. Seminaryjskiej 12, 25-372 Kielce.
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach sprawuje:
  • Inspektor Ochrony Danych 
  • e-mail: iod.kwp@ki.policja.gov.pl 
  • adres korespondencyjny: ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce
  • Zastępca Inspektora Ochrony Danych 
  • e-mail: iod.kwp@ki.policja.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi/wniosku. 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Działu VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji skargi/wniosku, a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami Zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.
 9. Przysługuje Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przy wnoszeniu skargi/wniosku jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej skargi /wniesionego wniosku.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Powrót na górę strony